Děkujeme, že nás doporučujete:
Top

Ochrana a zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsme společnost poskytující IT služby v oblasti Microsoft 365 a Dynamics 365, zároveň jsme prodejce licencí Microsoft 365 a Dynamics 365, IČ: 03905209, se sídlem Nad Lesním divadlem 1214/4, Braník, 142 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239706 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s odebíráním našich služeb a licencí. Např. v rámci objednávky předplatného licencí Microsoft 365, odebírání newsletterů atd., resp. uzavření objednávky či smlouvy o odebírání licencí a služeb.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při objednání některé z našich služeb či licencí:

  • Údaje o firmě (IČO, sídlo firmy, doručovací adresa, a další údaje potřebné pro fakturaci)
  • Jméno a příjmení kompetentní(ch) osob(y) a její(ch) kontaktní údaje
  • Email(y)
  • Telefonní číslo(a)

  a dále údaje, které od vás získáme tím, že používáte některé naše služby na webových stránkách:

   • IP adresa
   • soubory cookies (v případě online služeb)
   • případně jiný online identifikátor

  Na svých webových stránkách užíváme skript, který je součástí zdrojového kódu webových stránek. Jedná se o skript Google Analytics. Díky tomuto skriptu jsme schopni sledovat míru návštěvnosti našich webových stránek a schopnost orientace návštěvníka na webových stránkách. Tyto informace potom využíváme ke zkvalitňování rozložení webových stránek a uzpůsobení pro lepší orientaci návštěvníků. Zároveň jsme díky tomuto skriptu schopni určit odkud na web návštěvníci zavítají a můžeme díky tomu zdokonalovat propagaci webových stránek.

  Dále na našich webových stránkách využíváme službu třetí strany Smarts Upp. Jedná se o chatovací okénko, prostřednictvím kterého nás můžete rychle kontaktovat. V případě, že nás kontaktujete získáváme tím Vaši IP adresu.

  Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

  Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k službám Microsoft 365, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

  Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

   • zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
   • zobrazování pouze reklam na základě Vašich zájmů
   • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak je naše reklama účinná
   • analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám
   • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů, aplikací a služeb (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: info@cloudforce.cz) a obsahových newsletterů

  Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat některé své služby zdarma.

  Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

  Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

   • distributor licencí Microsoft 365 a Dynamics 365
   • společnost Microsoft ČR
   • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
   • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
   • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
   • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
   • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.
   • inkasním agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;
   • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
   • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

  Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů a dalším orgánům veřejné správy.

  Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

  Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

  Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele. Soubory cookies také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech Společnosti i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

  Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány).

  Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

  Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

  Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat zde.

  Více informací o druzích cookies a jejich užití v našich službách naleznete zde.

  Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

  Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

  Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

  Údaje získané v rámci registrace k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

  Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

  Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

   • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
   • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
   • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).

   Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

   Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

   Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

   Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

   Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

   V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

   Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a několikastupňovým šifrováním.

   Mějte prosím vždy na paměti, že např. rychlé zprávy chatu, komentáře blogu a další typy komunikace s ostatními uživateli našich webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

   Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

   Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat a to prostřednictvím našeho formuláře, a nebo prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@cloudforce.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

   Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

   Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

   Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě Vaší povinností naše služby využívat.

   Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

   Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

    • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
    • právo osobní údaje opravit či doplnit;
    • právo požadovat omezení zpracování;
    • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
    • právo požadovat přenesení údajů;
    • právo na přístup k osobním údajům;
    • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
    • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
    • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

    Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

    Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

    Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

    Jak nás můžete kontaktovat?

    V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte tohoto kontaktního formuláře nebo nám napište na email: info@cloudforce.cz.

    V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Zpracování osobních údajů

Způsoby zpracování osobních údajů.

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost CloudForce s.ro., IČ: 03905209, se sídlem Nad Lesním divadlem 1214/4, Braník, 142 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239706 (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?